درباره مهدی اصل زارع - فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر، فعال در حوزه رسانه، روابط عمومی و هنر

zare

تخصص و مهارتها

خبرنگاری
گزارش نویسی
نویسندگی
روابط عمومی
امور هنری (گرایش تئاتر)

شرح فعالیت ها در مجتمع فرهنگی دیجیتال امام رضل(ع)

امور خبری مربوط به گرند نیوز در حوزه های فرهنگی هنری، اجتماعی و اقتصادی شامل تهیه گزارش، مصاحبه و تهیه و تولید خبر