درباره علی رنگ آمیزطوسی

toosi

تخصص و مهارتها

پژوهشگرو نویسنده
آشنا به نرم افزار های کاردبردی حوزه آفیس
اشنا با سیتم های مدیریت محتو وسئو
فعال مجازی

شرح فعالیت ها در مجتمع فرهنگی دیجیتال امام رضل(ع)

دبیر سایت صبح مشهد( تهیه وتنظیم اخبار و گزارشات)