درباره ساراحاضری - برنامه نویس PHP

hazeri

تخصص و مهارتها

PHP
Drupal CMS
MY SQL
Yii

شرح فعالیت ها در مجتمع فرهنگی دیجیتال امام رضل(ع)

برنامه نویس تحت فریم ورک yii