پوستر دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازیهای رایانه ای استان خراسان رضوی در مشهد رو نمایی شد.